top of page
AKADEMIA ZDROWIA

Słownik pojęć

e-mail: pijawki.org@gmail.com

Tel. 790 731 253, 791 842 977 

SŁOWNIK POJĘĆ

LECZNICZE ENZYMY W ŚLINIE PIJAWKI

ADHEZJA 

Przyleganie, przyczepność, zjawisko przylegania powierzchniowych warstw 2 różnych (stałych lub ciekłych) faz (ciał);jest wynikiem występowania sił przyciągania między cząsteczkami stykających się ciał (oddziaływania międzycząsteczkowe).

 ANTYKOAGULANTY

Grupa leków spowalniających, utrudniających lub uniemożliwiających krzepnięcie krwi

 

CYTOKINY

 Białka wpływające na wzrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej oraz komórek hemopoetycznych. Cytokiny mogą wybiórczo pobudzać odpowiedź komórkową lub humoralną, co w połączeniu z ich ilością powoduje, że powstaje niezwykle skuteczny, ale także bardzo skomplikowany i czuły system powiązań pomiędzy komórkami układu odpornościowego.

FIBRYNOGEN (I czynnik krzepnięcia) 

Białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, biorące udział w końcowej fazie procesu krzepnięcia i przekształcane w białko fibrylarne – fibrynę (włóknik), współtworzącą skrzep krwi. Fibrynogen łącząc się z receptorami GpIIb/IIIa powoduje agregację aktywowanych trombocytów. Jest zaliczany do białek ostrej fazy.

HIRUDYNA

Substancja białkowa wytwarzana przez pijawki, hamująca krzepnięcie krwi. Unieczynnia trombinę, dlatego fibrynogen nie przekształca się w fibrynę. U pijawek, które odżywiają się krwią ssaków hirudyna zapobiega krzepnięciu krwi i umożliwia magazynowanie jej w uchyłkach przewodu pokarmowego.

INHIBICJA 
Zmniejszanie szybkości reakcji chemicznej spowodowane dodatkiem substancji (inhibitora) wpływającej na stężenie reagentów, katalizatora lub produktu pośredniego

 

IN VIVO 
Stosowany zazwyczaj przy opisywaniu badań biologicznych, odnosi się do czegoś, co ma miejsce wewnątrz żywego organizmu – w ustroju żywym.

 

KOLAGEN 
Białko włókienkowe z grupy skleroprotein, gł. składnik tkanki łącznej;
 

OSOCZE KRWI (plazma) 

Zasadniczy płynny składnik krwi, w którym są zawieszone elementy morfotyczne (komórkowe). Stanowi ok. 55% objętości krwi. Uzyskuje się je przez wirowanie krwi zabezpieczonej przed krzepnięciem. Gdy dojdzie do krzepnięcia osocza, wydziela się skrzep, a pozostały płyn to surowica.

PLAZMINOGEN 
Nieaktywne białko w surowicy krwi. Jest to czynnik fibrynolityczny będący proenzymem (prekursorem) plazminy. Do przekształcenia plazminogenu w plazminę wymagany jest enzym tkankowy aktywator plazminogenu oraz inne czynniki np. urokinaza.

PROSTACYKLINA, EPOPROSTENOL, PGI2  
Organiczny związek chemiczny, hormon tkankowy z grupy prostaglandyn wytwarzany przez ściany naczyń krwionośnych głównie w śródbłonkach płuc z kwasu arachidonowego pod wpływem enzymów: syntazy prostaglandyny i syntazy prostacykliny. Hamuje zlepianie (agregację) płytek krwi, działa rozkurczowo na naczynia krwionośne i obniża ciśnienie krwi.
 

PROTROMBINA – II czynnik krzepnięcia

Znajdująca się w osoczu krwi, wytwarzana w wątrobie przy udziale witaminy K. Protrombina jest białkiem rozpuszczalnym w surowicy krwi, nieaktywną postacią trombiny. Aktywacja protrombiny przebiega z udziałem enzymu osocza - trombokinazy (tromboplastyny), lipoproteidu, który reaguje z jonami wapniowymi, czynnikiem płytkowym III i kilku białkami osocza (proakceleryną i prokonwertyną), wytwarzając protrombinazę, enzym katalizujący pierwszy etap krzepnięcia krwi, w którym protrombina zostaje rozdzielona na kilka elementów, jednym z nich jest nierozpuszczalna trombina.

 TRIFOSFORAN, ATP,

Odgrywa on ważną rolę w biologii komórki jako wielofunkcyjny koenzym i molekularna jednostka w wewnątrzkomórkowym transporcie energii[. Stanowi nośnik energii chemicznej, używanej w metabolizmie komórki. Powstaje jako magazyn energii w procesach fotosyntezy i oddychania komórkowego. Zużywają go liczne enzymy, a zgromadzona w nim energia służy do przeprowadzania różnorodnych procesów, jak biosyntezy, ruchu i podziału komórki.

TROMBINA (II czynnik krzepnięcia krwi)  

Enzym osocza krwi z grupy proteaz serynynowych. Powstaje z prekursora występującego we krwi – protrombiny – przez działanie aktywnego czynnika X[1]. Produkowane jest z protrombiny osocza pod wpływem tromboplastyny i aktywatorów. Trombina umożliwia powstanie nierozpuszczalnej fibryny z rozpuszczalnego fibrynogenu umożliwiając krzepnięcie krwi. Jest jednym ze składników przychłonki.

TROMBOCYT

Płytka krwi, płytka Bizzozera, krwinka płytkowa– morfotyczny składnik krwi, podłużny strzępek komórki pozbawiony jądra komórkowego[2], niezdolny do poruszania się, odgrywający u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi. Są to dyskowate struktury, mniejsze od pozostałych komórkowych składników krwi (około 1-2 μm[2]),

fibrynogen
hirudyna
osocze krwi
protrombina
trifosforan
antykoagulant
trombina
trombocyt
adhezja
in vivo
kolagen
inhibicja
plazminogen
ptostacyklina
cytokiny
bottom of page